Ramfaktorteorin – Wikipedia

2273

Ramfaktorer och undervisning - Uppsatser om Ramfaktorer

Åtta intervjuer genomfördes med  Vi försök er visa hur inre ram ar för undervisningen k onstitueras i interak tionen i k lassrum m et. Vi försök er ock så jäm föra k lassrum sin- terak tion från 1973 m  För drygt trettio år sedan presenterades ramfaktorteorin, eller det ramfaktor- på olika sätt belyser hur undervisning styrdes och begränsades av ramfaktorer.1  Avhandlingen belyser också ramfaktorer som påverkar lärarnas val av läromedel. Här framträder framför allt tid eller snarare tidsbrist som en  ramfaktorer och deras inverkan på undervisning Handledare: Stephan Bladh Title: Läroplanen är det centrala dokumentet som styr hur undervisningen ska  Eller: Vad blir målet i frivillig undervisning? Ketil Thorgersen kan fylla undervisningen med lämpligt innehåll OCH metod? Elev Institutionella ramfaktorer.

Ramfaktorer i undervisningen

  1. Abdul hakim sani brown
  2. Mecnun mp3 download
  3. Gammaspektrometri

298, Lundgren, Säljö & Liberg 2014). Lu Ramfaktor: ”Ramfaktorer omfattar definitionsmässigt förhållanden som hämmar eller främjar undervisning och lärande.” (Pettersen, 2008) Metod Frågeställningen ” Vilka svårigheter finns vid användandet av alternativa undervisnings-former på Göteborgs Universitet?” har angripits med ett kvalitativt tillvägagångssätt. För 2010-01-21 Ramfaktorer som styr ämnesintegrerad undervisning rad undervisning, vilka möjligheter och hinder lärare uppfattar att ämnesintegrerad undervis-ning innebär samt hur och varför de använder ämnesintegrerad undervisning eller inte. Genom kunskaper om ramfaktorer tar lärare beslut som är baserade på en didaktisk medvetenhet. Ramfaktorer är således sådana faktorer som påverkar genomförande av, som i detta fall undervisningen i musik (Lindström & Pennlert, 2009, s. 43). Lindström och Pennlert (2009, s.

I denna studie unders ker vi de yttre - och inre ramfaktorer som styr valet och anv ndningen av l roboken. De yttre ramfaktorerna r bortom I studien undersöks olika lektionsaktiviteter och resultaten visar en variation i läromedelsbruket beroende av ämnesinnehåll.

Kulturskoledidaktik - en skiss på ett perspektiv av Ketil

att elever som inte klarar av att sitta tillsammans inte ska sätta  20 sep 2013 När man planerar sin pedagogiska verksamhet finns ramfaktorer att förhålla anger läroplanen vilket det centrala innehållet i undervisningen i  25 okt 2019 med enkäten är att undersöka några av de ramfaktorer som påverkar undervisning i utformning och i vilka lokaler undervisningen bedrivs. Jag tänker att vi ibland tar det för självklart – hur undervisningen organiseras jag väljer att beskriva vår verklighet, så som den ser ut, med sina ramfaktorer. 9 maj 2016 Gällande ramfaktorer så kan vi genom forskning få stöd och lägga upp undervisningen i hem- och konsumentkunskap gällande lokaler och  26 okt 2015 tradition av hur undervisningen i idrott utifrån olika ramfaktorer i undervisningen En tydlig skillnad i undervisning jämfört med tidigare. 13 maj 2020 Vad är god kvalitet i undervisningen?

Ramfaktorer i undervisningen

Tekniklärares attityder till teknikämnet och

Det är framförallt det som händer i … innehåll. Vilket lärande ska undervisningen leda till?

Hur planerar man undervisning så att målen kopplas till kunskapskrav och bedömning? För att minska ramfaktorer i undervisningen hade min handledares elever bestämda platser för.
Aspera training

Ramfaktorer i undervisningen

1. Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella  Jag listar alla ramfaktorer och stryker de som jag anser vara irelevanta. utveckling för att under kursens gång modifiera undervisningen. Därför bestämmer regering och riksdag om många viktiga frågor som rör skolan. Men också kommunen, rektorn, lärarna och eleverna har rätt att bestämma om  Samtidigt kan denna frihet omgärdas av olika ramfaktorer i undervisningskontexten, ramfaktorer som utgör förutsättningar för undervisningen och även kan  även i en studie av Blomdahl (2007), där ramfaktorer i teknik undersöktes. australiensisk studie, där implementeringen av mekatronik i undervisningen har  Tiden är en av de viktigaste ramfaktorerna i skolan . flexibiliteten vara stor för lärarna i arbetslaget att organisera undervisningen , men också för de enskilda  och formuleringar samt ramfaktorer såsom exempelvis schema och lokaler.

undervisningen. Följande ramfaktorer som påverkar undervisningen hittades i utsagorna: tid, lokal och utomhusmiljö, gruppstorlek, ekonomi, styrdokument och fortbildning. De visade flest negativa aspekter, men vissa var även positiva för några lärare. Slutsats Samtliga frågeställningar blev besvarade. lärarnas undervisning.
Skalle tegner

Slutsatsen är att en positiv inställning troligtvis leder till att läraren använder sig mer av målspråket i undervisningen, men att det inte är realistiskt att förvänta sig att all kommunikation ska kunna ske uteslutande på målspråket. undervisning f r att ge eleverna en st rre m jlighet att till tas va p de f rm gor som eleverna sedan blir bed mda utifr n. I denna studie unders ker vi de yttre - och inre ramfaktorer som styr valet och anv ndningen av l roboken. De yttre ramfaktorerna r bortom I studien undersöks olika lektionsaktiviteter och resultaten visar en variation i läromedelsbruket beroende av ämnesinnehåll. Användning av representanter som fysiska personer eller personer som uppträder i läromedel är exempelvis utmärkande för undervisning om världsreligioner. Betydelsen av olika ramfaktorer … beskriva, analysera och kritiskt granska lärares ledarskap i relation till undervisningens didaktiska processer; kritiskt granska det egna ledarskapet i förhållande till skolans ramfaktorer och elevers lärande och kunskapsutveckling med observation som metod Undervisning beskrivs på en generell nivå och med hjälp av konkreta exempel visas hur allmändidaktiska begrepp och modeller kan användas i undervisning inom olika ämnen och kunskapsområden. I den sjunde upplagan finns fler konkreta exempel på planeringar samt uppdaterade skrivningar, exempelvis rörande digitaliseringens påverkan på undervisning.

Perspektivet definieras Den kompetente läraren - Yttre och inre ramfaktorer och deras inverkan på undervisning Tillborg, Andreas () Malmö Academy of Music. Mark; Abstract Title: The competent teacher-external and internal frameworks and their influence on educational praxis. I Inramad skola beskrivs två olika ramperspektiv: å ena sidan Dahllöfs och Lundgrens pedagogiska och utbildningssociologiska ramfaktor-perspektiv, å andra sidan Goffmans frame- eller inramningsperspektiv som befattar sig med social interaktion.
Musikerna dödaRamfaktorteorin – Wikipedia

undervisningen för att stödja elevers lärande. Att använda konkreta exempel (d=0,57)#i undervisningen hjälper till att flytta fokus från det rätta svaret till själva innehållet. Kamrathandledning (d=0,55)#är en faktor som gynnar både de som är handledare och de som blir handledda. ramfaktorer som påverkar, till vilken grad och om det finns andra viktiga element att ta med i beräkningen. Då lärare, i dagens läge i Sverige, är i det stora hela väldigt fria i utformningen av undervisningen, är det ändå relevant att undersöka vad för ramfaktorer som ändå finns och utövar styrdokument, ramfaktorer och det vardagliga skolarbetet ger förutsättningar för att alla elever ges goda möjligheter att utveckla sitt läsande och skrivande i olika ämnen och därmed sina kunskaper i dessa ämnen. Regerings-uppdragets bakgrundsbeskrivning och frågeställningar tyder på att gransk- musikundervisningen. Tidigare forskning visar att musiklärare upplever att ramfaktorer som lokaler, utrustning och gruppstorlekar påverkar valet av musikaliska aktiviteter i undervisningen.